Algemene Voorwaarden

Introductie

Lees deze Verkoopvoorwaarden zorgvuldig door, voordat je producten van onze website bestelt. In deze voorwaarden wordt uitgelegd hoe wij producten aan je leveren, hoe je de overeenkomst kunt beëindigen, wat te doen bij problemen, en andere belangrijke informatie. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij je geen producten via onze website te bestellen.

Kaars Online is een webwinkel gespecialiseerd in de verkoop van kaarsen en kaarsenaccessoires, geregistreerd bij de kamer van Koophandel te Amsterdam met nummer: 63979608. Btw-nummer: 855474877B01

E-mail: hallo@kaars-online.com

Kaars Online showroom (alleen op afspraak) | Eerste Looiersdwarsstraat 8BH, 1016 VM, Amsterdam

Artikel 1. | Algemeen 

1.1
De Algemene Voorwaarden van Kaars Online zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Kaars Online en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Kaars Online te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer je een artikel bestelt, ga je akkoord met deze voorwaarden. Lees deze dus zorgvuldig door voordat je een bestelling plaatst. Als je vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact op met Kaars Online via hallo@kaars-online.com

Extra bepalingen bij artikel 1 van Kaars Online

1.2
In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere partij die Kaars Online heeft verzocht of heeft opgedragen om diensten te verlenen alsmede iedere partij die bij of via Kaars Online goederen bestelt en/of koopt.

1.3
In deze algemene voorwaarden wordt met “de consument” uitsluitend de klant bedoeld die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

1.4
Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5
Indien Kaars Online niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kaars Online in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.6
Kaars Online mag haar (algemene) voorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen gaan vier weken na de bekendmaking in, of op een latere datum die Kaars Online op de bekendmaking vermeldt. Als de klant een wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden ingaan. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Kaars Online te zijn ontvangen.

Artikel 2. | Overeenkomst en Bestelling

2.1
De overeenkomst is bindend op het moment dat je een bestelling plaatst. Kaars Online verwerkt de bestelling nadat de betaling is ontvangen. Tot dat moment is Kaars Online de enige eigenaar van de producten.  

2.2
Zodra je bestelling is verwerkt, ontvang je per e-mail een bevestiging dat de betaling is geaccepteerd en een e-mailbericht met de bevestiging en de details van uw bestelling. Voor een factuur incl. btw, kun je altijd een mail sturen naar hallo@kaars-online.com, deze zullen wij dan opsturen.  

Extra bepalingen bij artikel 2 van de algemene voorwaarden van Kaars Online

2.3
Alle aanbiedingen en offertes door Kaars Online, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Kaars Online of door feitelijke uitvoering door Kaars Online komt een overeenkomst tot stand.

2.4
In afwijking van het voorgaande artikellid geldt bij een koop op afstand dat de overeenkomst tot stand komt indien de klant een aanbod van Kaars Online langs elektronische weg (online) heeft aanvaard. Kaars Online zal onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door Kaars Online is bevestigd, kan Kaars Online de overeenkomst kosteloos en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade te ontbinden.

2.5
Alhoewel Kaars Online ernaar streeft om haar aanbod zo actueel mogelijk te laten zijn, kan het voorkomen dat een product abusievelijk (nog) niet als (uit)verkocht is aangemerkt. Omdat het in sommige gevallen unieke producten betreft, kan Kaars Online dan geen product aan de klant leveren. Als daarvan sprake is, is Kaars Online bevoegd een gesloten overeenkomst niet te accepteren en/of een overeenkomst kosteloos en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade te ontbinden.

2.6
Kaars Online kan zich bij een koop op afstand – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Kaars Online op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Kaars Online gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

2.7
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de aanbiedingen van Kaars Online binden Kaars Online niet.

2.8
Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Kaars Online.

2.9
Kaars Online is bevoegd om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst aan derden over te dragen. Ingeval van een overeenkomst met u als consument, blijft Kaars Online aansprakelijk voor de nakoming door de derde, tenzij sprake is van een overdracht in verband met overdracht van onderneming.

Artikel 3. | Eigenschappen van het geleverde

3.1
Afbeeldingen en specificaties zijn ter indicatie. Alle producten zijn handgemaakt en kunnen dus iets afwijken. Als een product niet aan je verwachtingen voldoet, kun je het retourneren (zie de FAQ’s), maar het kan niet een aanleiding vormen om een claim in te dienen.

Extra bepalingen bij artikel 3 van de algemene voorwaarden van Kaars Online

3.2
Kaars Online levert in het geval van kandelaars soms producten die niet nieuw en dus al gebruikt zijn. Het betreft bijvoorbeeld oude(re), vintage en/of antieke producten. Bovendien levert Kaars Online natuurproducten (zoals van was, hout, marmer, zandsteen enz.). De leeftijd en mate van gebruik van producten kan van wezenlijke invloed zijn op de kwaliteit daarvan, hetgeen de klant accepteert. Ook kunnen bepaalde producten een bepaalde geur hebben.

3.3
Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken -gelet op hetgeen is opgenomen in dit artikel- slechts ter indicatie. Het is mogelijk dat de eigenschappen van door Kaars Online geleverde producten, van hetzelfde soort en van hetzelfde type, onderlinge afwijkingen vertonen. Kaars Online is niet verantwoordelijk voor de bedoelde onderlinge afwijkingen.

3.4
Afwijkingen (zoals in kleur, structuur, formaat, model, gewicht, andere esthetische afwijkingen, beschadigingen of (herstelde) beschadigingen) behoren bij de geleverde producten en kunnen derhalve geen reden zijn tot afkeuring, aanspraak op schadevergoeding, aansprakelijkheid van Kaars Online, een geslaagd beroep op garantie of een beroep op ontbinding of vernietiging van de overeenkomst.

3.5
Kaars Online doet haar best zo goed mogelijk de staat van een product te omschrijven en door middel van foto’s te specificeren. Onder meer vanwege kwaliteitsverschillen van bijvoorbeeld beeldschermen, kan de indruk dat een product op een klant maakt verschillend zijn. Kaars Online is daarvoor niet aansprakelijk. Als je volledige zekerheid wil over de kenmerken van het product, wordt geadviseerd het product te komen bezichtigen op afspraak.

3.6
Voor langs elektronische weg gesloten overeenkomsten (online), is slechts de door Kaars Online op haar website vermelde informatie relevant. Aan informatie uit andere bronnen kunnen door de klant geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. | Betaling en Betaalmethoden

4.1 
Bij Kaars Online kun je kiezen uit beveiligde betaalmethoden: Ideal, Bancontact, PayPal en Creditcard; Mastercard & VISA.

4.2 
Als Kaars Online per ongeluk een verkeerde prijs heeft vermeld op de website – en het gaat duidelijk om een vergissing – heeft Kaars Online het recht om dit aan te passen. Ook als je dit artikel al hebt besteld.

4.3 
Alle productprijzen op www.kaars-online.com zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.

4.4
Creditcardgegevens zoals creditcardnummer, vervaldatum, etc., worden automatisch overgedragen via een versleuteld en beveiligd systeem naar de betaalmeester zonder dat kaars-online.com of anderen toegang hebben tot deze gegevens. Zelfs in het geval van eventuele restitutie zijn volledige creditcardgegevens niet zichtbaar. Als je betaalt met Visa of Mastercard is er extra bescherming door speciale verificatiemethoden (Verifieerd door Visa of Mastercard Secure Code).

Extra bepalingen bij artikel 4 van de algemene voorwaarden van Kaars Online

4.5
Betaling dient op (een van) de door Kaars Online aangeboden wijze(n) plaats te vinden.

4.6
Kaars Online is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor je in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Kaars Online verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

4.7
De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

4.8
Indien een consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Kaars Online is gewezen op de te late betaling en Kaars Online hem een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Kaars Online gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, conform de op dat moment door Nederlandse rechtbanken gehanteerde tarieven.

4.9
Eventuele kosten voor leveringen buiten Nederland, al dan niet van overheidswege verschuldigd, komen volledig voor rekening van de klant. De klant zal zorgdragen voor betaling van die kosten.

4.10
Indien Kaars Online op grond van enige wettelijke bepaling of andere maatregel van overheidswege is gehouden tot wijziging van haar tarieven ben je als klant niet gerechtigd tot opzegging van de (koop)overeenkomst.

Artikel 5. | Levering

5.1 
Kaars Online levert bestellingen via een koeriersdienst als PostNL.

5.2 
Als je per ongeluk een verkeerd afleveradres heeft opgegeven, de verkeerde leveringsoptie hebt gekozen of niet thuis was toen de transporteur het pakket kwam afleveren – en daarom extra kosten van toepassing zijn – brengt Kaars Online deze extra kosten bij je in rekening. 

5.3 
Kaars Online verzendt de bestelling zo snel mogelijk na betaling van de overeenkomst. Kaars Online streeft er altijd naar dat je je bestelling binnen de verwachte levertijd ontvangt. Als dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is (een artikel is tijdelijk niet op voorraad of de koeriersdienst staakt) laten wij je dit onmiddellijk weten. 

5.4 
Tot en met het moment van levering draagt Kaars Online de verantwoordelijkheid voor de bestelling. Na levering wordt de verantwoordelijkheid overgedragen aan u.

5.5 
Houd er rekening mee dat de in artikel 5 genoemde levertijden, de verwachte levertijden zijn. In het geval dat een product niet binnen de verwachte periode wordt geleverd, is het niet mogelijk een claim in te dienen. Kaars Online zal echter altijd alles in het werk stellen om te zorgen dat je bestelling op tijd aankomt.

Extra bepalingen bij artikel 5 van de algemene voorwaarden van Kaars Online

5.6
Klant zal Kaars Online steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst. Je bent als klant verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de door jou aangeleverde gegevens en inlichtingen.

5.7
Indien de gegevens waarover Kaars Online voor een goede uitvoering van de overeenkomst dient te beschikken niet of niet tijdig door jou als klant aan Kaars Online ter beschikking worden gesteld of indien je op andere wijze niet aan je verplichtingen als verwoord in dit artikel voldoet, heeft Kaars Online, onverminderd haar overige rechten, het recht om tot opschorting van de uitvoering van de (koop)overeenkomst over te gaan en om de kosten die uit de aldus ontstane situatie voortkomen tegen de gebruikelijke tarieven aan jou als klant in rekening te brengen.

5.8
De zaken zijn voor risico van jou als klant vanaf het moment van levering door Kaars Online. Kaars Online behoudt zich het recht voor om leveringen aan postbusadressen te weigeren.

5.9
Goederen gelden als onder eigendomsvoorbehoud geleverd, zodra Kaars Online je ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij Kaars Online of bij een derde klaarstaan om door jou te worden afgehaald of om in opdracht van jou te worden verzonden.

5.10
Kaars Online heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6. | Retourneren & Omruilen (herroeping bij koop op afstand (online)

6.1 
We hopen natuurlijk dat je blij bent met je aankoop. Als dat niet het geval is, heb je vanaf de datum waarop je je bestelling ontvangt, veertien dagen de tijd om het product terug te sturen. Hier lees je hoe.

6.2 
Het retourformulier moet altijd in de doos worden bijgevoegd.

6.3 
Je kunt het pakket samen met het retourformulier terugsturen naar:

Kaars Online | O.v.v. Retouren | Oude Looiersstraat 65-67 | 1016VH Amsterdam

6.4 
De kosten en de verantwoordelijkheid van de retourzending zijn voor jouw rekening.   

6.5 
Indien goederen gebruikt, versleten, beschadigd of incompleet zijn, hebben we het recht de geretourneerde artikelen te weigeren. Kaars Online mag, naar eigen keuze, beschadigde retourzendingen weigeren of de schade verdisconteren in het terug te betalen bedrag.   

6.6 
Restitutie vindt plaats binnen 10 werkdagen na ontvangst en controle.  

6.7 
Kaars Online kan de teruggaaf alleen overmaken naar de rekening waarmee de oorspronkelijke betaling is gedaan.

Extra bepalingen bij artikel 6 van de algemene voorwaarden van Kaars Online

6.8
Bij een koop op afstand (online) heb je, als consument, gedurende 14 dagen (de “bedenktijd”) de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (het “herroepingsrecht”). Bij levering van zaken vangt de bedenktijd aan op dag waarop de zaak of zaken door de consument worden ontvangen. Bij de levering van diensten vangt de bedenktijd aan op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.9
Tijdens de bedenktijd zul je als consument, zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Kaars Online retourneren, conform de door Kaars Online verstrekte redelijke instructies.

6.10
Indien je gebruik wenst te maken van je herroepingsrecht, dien je ervoor zorg te dragen dat een schriftelijke kennisgeving van de herroeping binnen de bedenktijd door Kaars Online is ontvangen. De retourzending komt volledig voor rekening en risico van jou als klant. De consument is gehouden om onverwijld voor retourzending van het product compleet, ongebruikt, onbeschadigd en in de originele staat en verpakking zorg te dragen zodat Kaars Online uiterlijk 14 dagen na de datum van ontbinding de zaak retour heeft ontvangen.

6.11
Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Kaars Online niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Kaars Online van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door Kaars Online zijn gecrediteerd.

6.12
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou als consument.

6.13
Het herroepingsrecht is in ieder geval uitgesloten bij aanschaf van producten en diensten:
– die zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
– die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
– die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– die snel kunnen bederven of verouderen;
– waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Kaars Online geen invloed heeft;
– waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
– die na levering vermengd zijn met andere producten;
– betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 7. | Garantie

7.1 
Na de zichttermijn van veertien dagen (artikel 5.1) geeft Kaars Online twee maanden garantie op de kwaliteit van het product. Als je niet tevreden bent met de kwaliteit van het product, stuur dan een e-mail naar hallo@kaars-online.com. Dan sturen we je een retouretiket. 

7.2 
Kaars Online zal je een passend alternatief voorstellen, maar besluit zelf welke van de volgende opties wordt gekozen.

  • Reparatie
  • Vervanging
  • Restitutie  

7.3 
In het geval van restitutie, vindt terugbetaling (inclusief verzendkosten) plaats binnen 10 werkdagen na ontvangst en controle.

7.4 
Als we het artikel repareren of vervangen, kan dat tot 10 werkdagen duren mits anders gecommuniceerd.

7.5 
De garantie vervalt als het product gebreken heeft die zijn veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, of als jij of anderen wijzigingen aan het product hebben aangebracht of dat hebben geprobeerd, of als het op een manier is gebruikt waarvoor het artikel niet bedoeld is.

Extra bepalingen bij artikel 8 van de algemene voorwaarden van Kaars Online

7.6
In het geval van onder meer kandelaars realiseer je je dat Kaars Online ook oude(re), vintage of antieke producten verkoopt en dat het bovendien natuurproducten kan betreffen. Om die reden(en) zult u de geleverde producten zo spoedig mogelijk na levering onderzoeken op eventuele waarneembare gebreken en van eventuele gebreken zo spoedig mogelijk melding maken (zoals bepaald in deze voorwaarden); je kunt Kaars Online niet aansprakelijk houden voor latere veranderingen in de staat van de producten, aangezien die mogelijke veranderingen (bijvoorbeeld: beschadigingen, verkleuringen en scheuren) behoren tot de eigenschappen van de geleverde producten, mede gelet op bijvoorbeeld de ouderdom, het natuurlijke karakter en/of het eerdere gebruik daarvan. Dat is slechts anders indien sprake zou zijn van een gebrek dat deze klant (1) niet had kunnen waarnemen bij levering en (2) hij met het ontstaan van dat gebrek in redelijkheid geen rekening had hoeven houden, waarbij expliciet rekening gehouden dient te worden met hetgeen in deze voorwaarden is opgenomen ten aanzien van het verwachtingspatroon bij deze oude(re)-, vintage en/of antieke producten.

7.7
Eventuele klachten over een door Kaars Online geleverd product of over de uitvoering van werkzaamheden, dienen terstond door jou als klant aan Kaars Online schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld:

– voor wat betreft klachten ten aanzien van het geleverde aantal producten of andere direct waarneembare klachten, dient de klant direct ten tijde van levering een inspectie uit te voeren en eventuele klachten ten aanzien van onjuiste aantallen of andere klachten direct op afleverbonnen/ vrachtbrieven of dergelijke documenten schriftelijk kenbaar te maken;

– ten aanzien van andere klachten geldt dat, indien (1) tien dagen na het verrichten van de werkzaamheden respectievelijk levering van de producten zijn verstreken of (2) een aanvang is gemaakt met de verwerking van de producten, door de klant niet meer gerechtvaardigd kan worden gereclameerd, tenzij het gebrek bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat laatstgenoemde geval moet de klant Kaars Online, binnen tien dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

7.8
Indien je als klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Kaars Online het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij u in rekening te brengen conform de door haar op dat moment gehanteerde en redelijke tarieven, met een minimum van € 250,00.

Artikel 8. | Eigendom en Copyright

8.1 
Alle foto’s en afbeeldingen die worden gebruikt door Kaars Online zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van Kaars Online mogen foto’s en afbeeldingen niet worden gereproduceerd en in het openbaar worden gebruikt.

Artikel 9. | Van toepassing indien

In aanvulling op de hiervoor opgenomen algemene voorwaarden, geldt het volgende:

Overmacht

9.1
Kaars Online is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Kaars Online opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Kaars Online niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat terzake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan. Indien dit beroep zou leiden tot een prestatie die wezenlijk zou afwijken van de toegezegde prestatie, in geval van een overeenkomst tussen enerzijds een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en anderzijds een consument, is de consument bevoegd de overeenkomst ontbinden.

9.2
Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard en omstandigheden die buiten schuld of toedoen van Kaars Online zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Kaars Online als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Kaars Online of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Kaars Online. Gelet op het feit dat Kaars Online ook oude(re), tweedehands en/of antieke producten verkoopt, die veelal uniek zijn, wordt het niet langer beschikbaar zijn van het verkochte product -waardoor het bijvoorbeeld onmogelijk, zeer bezwarend of onevenredig kostbaar wordt voor Kaars Online om de overeenkomst na te komen- ook aangemerkt als overmacht.

9.3
Indien Kaars Online bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Prijzen en betaling

9.4
De in de aanbiedingen van Kaars Online weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Kaars Online gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

9.5
Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Kaars Online vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand.

Aansprakelijkheid

9.6
Kaars Online is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van ingeschakelde derden, behoudens voor zover die tekortkoming het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Kaars Online.

Artikel 10. | Geschillen

10.1 
Alle rechtsverhoudingen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. 

10.2
Er kunnen vertalingen van deze voorwaarden beschikbaar zijn. In dat geval is de inhoud van de Nederlandse versie leidend.

10.3
Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

10.4 
Heb je een opmerking of een tip? Stuur een e-mail naar hallo@kaars-online.com, dan nemen wij contact met je op.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt en zijn van kracht geworden op 1-10-2021.